+420 558 732 019

info@rolety-vrata.cz

Česky Deutsch

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením
§ 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností BUBÍK ROLETY s.r.o., IČ 267 97 364, se sídlem Český Těšín, Mosty, Strojnická 373, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (oddíl C, vložka 26385), jako zhotovitelem nebo prodávajícím (dále jen jako „zhotovitel“ nebo „prodávající“) na straně jedné
a objednatelem nebo kupujícím (dále jen „objednatel“ nebo „kupující“) na straně druhé. Tyto VOP platí pro objednatele/kupující, kteří uzavírají smlouvu o dílo/kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě o dílo/kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo/kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo/kupní smlouvy. Objednatel/kupující se s VOP před uzavřením smlouvy o dílo/kupní smlouvy seznámil a souhlasí s nimi. 

Smlouva o dílo, kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Kontaktní údaje na zhotovitele/objednatele

BUBÍK ROLETY s.r.o.,
IČ 267 97 364,
sídlo Český Těšín, Mosty, Strojnická 373         

tel: +420 558 732 019

e-mail: info@rolety-vrata.cz

bankovní spojení: 181828404/0300 ČSOB

 

Předmět smlouvy o dílo

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, a to vyrobit roletu/rolety, rolovací vrata, venkovní žaluzii/žaluzie, markýzu/markýzy, screenovou roletu/screenové rolety, pergolu/pergoly, popř. jiné obdobné dílo,
a závazek objednatele zaplatit cenu za provedení díla stanovenou zhotovitelem v ceníku, který má objednatel od zhotovitele (ceník je objednateli předán před uzavřením smlouvy o dílo). Zhotovitel provede dílo podle požadavků objednatele uvedených v objednávce dle níže uvedeného.  

 

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu roletu/rolety, rolovací vrata, venkovní žaluzii/žaluzie, markýzu/markýzy, screenovou roletu/screenové rolety, pergolu/pergoly, popř. jiné obdobné zboží, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží, a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou prodávajícím v ceníku, který má kupující od prodávajícího (ceník je kupujícímu předán před uzavření kupní smlouvy).

 

Uzavření smlouvy o dílo

Smlouva o dílo je uzavřena na základě konkrétní objednávky objednatele, a to tak, aby byla dodržena alespoň elektronická (emailová) forma.

Objednávka musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- specifikaci díla, přičemž specifikace díla musí odpovídat označení díla v ceníku, který má objednatel od zhotovitele k dispozici,
- lhůtu k provedení díla,
- adresu pro předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen objednávku potvrdit nebo odmítnout ve lhůtě dvou pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli, přičemž potvrzení nebo odmítnutí musí být ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů doručeno objednateli v elektronické (emailové) formě. V případě, že zhotovitel nebude považovat údaje v objednávce za dostačující, je povinen vyzvat objednatele k doplnění.

Smlouva o dílo je uzavřena doručením potvrzení objednávky objednateli ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli.

V případě, že potvrzení nebo odmítnutí objednávky bude doručeno objednateli po stanovené lhůtě dvou pracovních dnů, smlouva o dílo není uzavřena, ledaže by její uzavření dodatečně objednatel zhotoviteli potvrdil.

V případě, že by v potvrzení objednávky zhotovitel změnil objednávku objednatele, smlouva o dílo není uzavřena, ledaže by její uzavření dodatečně objednatel zhotoviteli potvrdil.

Zhotovitel je oprávněn provedením díla nebo jeho části pověřit třetí osobu.

 

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena na základě konkrétní objednávky kupujícího, a to tak, aby byla dodržena alespoň elektronická (emailová) forma.

Objednávka musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- specifikaci zboží, přičemž specifikace zboží musí odpovídat označení zboží, v ceníku, který má kupující od prodávajícího k dispozici,
- lhůtu k dodání zboží,
- adresu pro dodání zboží.

Prodávající je povinen objednávku potvrdit nebo odmítnout ve lhůtě dvou pracovních dnů od jejího doručení prodávajícímu, přičemž potvrzení nebo odmítnutí musí být ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů doručeno kupujícímu v elektronické (emailové) formě. V případě, že prodávající nebude považovat údaje v objednávce za dostačující, je povinen vyzvat kupujícího k doplnění.

Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky kupujícímu ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů od jejího doručení prodávajícímu.

V případě, že potvrzení nebo odmítnutí objednávky bude doručeno kupujícímu po stanovené lhůtě dvou pracovních dnů, kupní smlouva není uzavřena, ledaže by její uzavření dodatečně kupující prodávajícímu potvrdil.

V případě, že by v potvrzení objednávky prodávající změnil objednávku kupujícího, kupní smlouva není uzavřena, ledaže by její uzavření dodatečně kupující prodávajícímu potvrdil.

 

Platební podmínky – smlouva o dílo a kupní smlouva

Cena díla, stejně jako kupní cena, je splatná ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení faktury objednateli/kupujícímu, pokud mezi smluvními stranami nebude dohodnuto jinak. Faktura bude vystavena den následující po předání a převzetí díla/po dodání zboží kupujícímu. Pokud však objednatel/kupující v rozporu se smlouvou o dílo/kupní smlouvou dílo/zboží nepřevezme, bude faktura vystavena den následující po dni, kdy objednatel/kupující odmítl převzít dílo/zboží.  

Cenu díla/kupní cenu objednatel/kupující uhradí bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele/prodávajícího. Číslo bankovního účtu zhotovitel/prodávající sdělí objednateli/kupujícímu na vystavené faktuře. 

Termín splatnosti je dodržen, pokud je nejpozději v den splatnosti cena za dílo/cena za zboží připsána na bankovní účet zhotovitele/prodávajícího.

Cena díla/kupní cena zahrnuje náklady na přepravu předmětu díla podle smlouvy 
o dílo/zboží podle kupní smlouvy.

V případě prodlení objednatele/kupujícího s úhradou ceny díla/kupní ceny je objednatel/zhotovitel povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z ceny díla/kupní ceny za každý byť započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do pěti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli/kupujícímu. V případě pochybností se má za to, že vyúčtování je doručeno objednateli/kupujícímu třetí den od jeho odeslání. 

 

Předání a převzetí předmětu díla – smlouva o dílo

K předání a převzetí díla dojde na adrese pro předání a převzetí díla, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Objednatel je povinen dílo převzít a převzetí stvrdit podpisem a razítkem na dokladech, které mu budou předloženy k potvrzení při převzetí díla.

Doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla předá zhotovitel objednateli spolu s předaným dílem.

 

Dodání zboží – kupní smlouva

K dodání zboží dojde na adrese pro dodání zboží, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Kupující je povinen dodané zboží převzít a převzetí zboží stvrdit podpisem a razítkem na dokladech, které mu budou předloženy k potvrzení při dodání zboží.

Doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží předá prodávající kupujícímu spolu s dodaným zbožím.

 

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží – smlouva o dílo

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem uhrazení celé ceny díla.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem. Pokud však objednatel v rozporu se smlouvou o dílo dodané zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na díle v okamžiku, kdy objednatel odmítl dílo převzít.

 

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží – kupní smlouva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Pokud však kupující v rozporu s kupní smlouvou dodané zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na zboží v okamžiku, kdy kupující odmítl převzít zboží.  

 

Práva a povinností z vadného plnění, záruka – smlouva o dílo

Zhotovitel odpovídá objednateli, že věc při převzetí nemá vady.

Objednatel je povinen při převzetí předmětu díla si jej pečlivě prohlédnout a v případě, že zjistí vady je povinen takto zjištěné vady ihned písemně označit při předání předmětu díla, jinak se má za to, že převzal předmět díla bez vad a poškození.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití
k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.  Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla.

Podmínky záruky a délku záruční doby, stejně jako další práva a povinnosti z vadného plnění, stanoví tzv. záruční podmínky, které zhotovitel předá objednateli při předání díla.

 

Práva a povinností z vadného plnění, záruka – kupní smlouva

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Kupující je povinen při dodání zboží si jej pečlivě prohlédnout a v případě, že zjistí vady je povinen takto zjištěné vady ihned písemně označit při dodání zboží, jinak se má za to, že převzal zboží bez vad a poškození.

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití
k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.  Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží.

Podmínky záruky a délku záruční doby, stejně jako další práva a povinnosti z vadného plnění, stanoví tzv. záruční podmínky, které kupujícímu předá prodávající při dodání zboží.

 

Vyšší moc – smlouva o dílo a kupní smlouva

Odpovědnost zhotovitele/prodávajícího za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, pokud dojde k událostem, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele/prodávajícího, brání mu ve splnění jeho povinností a nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel/prodávající tuto událost (překážku) nebo její následky překonal, a dále že by v době vzniku závazku tuto událost (překážku) předvídal. Takovými událostmi jsou např. válka či jiné obdobné nepokoje, obchodní, měnová, politická či jiná opatření států, přírodní události jako požár, povodeň, zemětřesení, atd. Zhotovitel/prodávající je při existenci takové události (překážky) oprávněn prodloužit sjednanou lhůtu k plnění o dobu, po kterou událost (překážka) trvá. Zhotovitel/prodávající je povinen o takové události (překážce) bez zbytečného odkladu informovat objednatele/kupujícího a existenci těchto událostí (překážek) doložit.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo/kupních smluv ve znění těchto VOP bude rozhodovat soud místně příslušný podle sídla zhotovitele/prodávajícího.

Pokud vztah založený smlouvou o dílo/kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní vztah řídí českým právem. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.).

Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Uzavřením smlouvy o dílo/kupní smlouvy dle výše uvedeného objednatel/kupující tyto VOP přijímá a výslovně vyjadřuje souhlas s jejich obsahem.

Zhotovitel/prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách zhotovitele/prodávajícího v den uzavření smlouvy o dílo/kupní smlouvy.

Tyto VOP jsou účinné od 01.01.2023

 Pár slov o nás

logo

Jsme specialisté na výrobu venkovních rolet a rolovacích vrat. Jsme jedním z předních výrobců těchto produktů. Dokážeme splnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Společnost BUBÍK ROLETY s.r.o. je český daňový rezident.

 

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

BUBÍK ROLETY s.r.o.
Strojnická 373, 735 62 Český Těšín
Česká republika
IČ: 26797364

Tel/fax:
00420 558 732 019

E-mail: info@rolety-vrata.cz
www.rolety-vrata.cz

Další informace